Potvrdené vedeckým výskumom – naše emócie majú silu meniť hmotný svet!

Ťažko si možno predstaviť nejaký iný objav, na ktorý by mohli byť vedci viac hrdí. Máme tu na mysli výsledky troch samostatných vedeckých výskumov, ktoré len nedávno potvrdili, že ľudská myseľ a emócie majú silu doslova meniť hmotný svet okolo nás.

Tento neobyčajný objav spôsobil medzi vedcami veľký rozruch, a preto si nepochybne zaslúži aj našu pozornosť.

Experiment s ľudskou DNA

V jednom z experimentov bola použitá extrahovaná vzorka ľudskej DNA, ktorá bola hermeticky uzavretá a uložená v kovovej nádobe.

Darca vzorky DNA, ktorý v experimente zároveň plnil úlohu testovanej osoby, sa počas experimentu nachádzal v inej miestnosti než nádoba s obsahom jeho DNA.

Vedci potom túto testovanú osobu vystavili pôsobeniu emočných stimulov, čoho výsledkom bola zmena štruktúry nielen DNA v jeho tele, ale aj zmena v DNA, ktorá sa nachádzala vo vedľajšej miestnosti!

Konkrétne, keď emócie testovanej osoby boli negatívne, procesy prebiehajúce v DNA sa začali výrazne spomaľovať a komplikovať, a naopak, keď emócie testovanej osoby boli pozitívne, pozorovaná DNA sa uvoľnila a procesy v nej začali prebiehať optimálne.

Vedci nemali inú možnosť ako na základe pozorovaného javu dospieť k záveru, že „ľudské emócie majú schopnosť pôsobiť na hmotný svet spôsobom, ktorý sa prieči známym a platným fyzikálnym zákonom“.

Experiment s bielymi krvinkami

V ďalšom experimente boli testovaným osobám odobraté vzorky leukocytov (bielych krviniek). Tieto vzorky boli potom umiestnené do špeciálnej komory, v ktorej bolo zariadenie na meranie elektrického náboja bielych krviniek.

Testované osoby – darcovia sa znova nachádzali v inej miestnosti než vzorky ich krviniek. Tu im boli premietané rôzne videoklipy, ktoré plnili úlohu „emočných stimulov“.

Ako sme už spomenuli, aj v tomto druhom experimente boli vzorky DNA (biele krvinky) testovaných osôb umiestnené v samostatnej miestnosti. A takisto ako v predošlom experimente, zmeny v DNA presne zodpovedali zmenám v emóciách u testovaných osôb a prebiehali presne v tom istom čase.

Názorne si to môžeme predstaviť tak, že krivka, ktorá zobrazuje zmeny v ľudskej DNA sa doslova zhodovala s krivkou, ktorá zobrazuje priebeh a zmeny v emóciách u testovaných osôb.

Aby toho nebolo málo, v tomto výskume sa tiež zistilo, že emócie ovplyvňovali procesy prebiehajúce v DNA až do vzdialenosti 50 míľ!

Emócie však majú schopnosť ovplyvňovať procesy prebiehajúce v DNA pravdepodobne na omnoho väčšiu vzdialenosť, pretože vedcom sa v čase vykonávania tohto experimentu nepodarilo narýchlo nájsť laboratórium, ktoré by sa od nich nachádzalo ďalej než 50 míľ.

A rovnako aj v tomto prípade vedci na základe výsledkov experimentu dospeli k záveru, že DNA má schopnosť komunikovať v čase a priestore takým spôsobom, ktorý sa vymyká fyzikálnym zákonitostiam, aspoň tak ako sme ich chápali doteraz.

Experiment s fotónmi

V tejto oblasti bol vykonaný ešte aj tretí samostatný experiment. V tomto experimente vedci skúmali správanie sa fotónov (fotóny sú častice svetla) vo vákuu.

Vedci potom do tohto vákua vložili vzorku DNA – fotóny sa okamžite prestali pohybovať náhodne a namiesto toho svojím pohybom začali presne opisovať štruktúru DNA.

Vedci sa k tomu vyjadrili nasledovne:

„Sami sme zaskočení zistením, že fotóny sa prestali pohybovať náhodne a že svoj pohyb podriadili štruktúre DNA.

Nemáme preto na výber a musíme pripustiť tú možnosť, že existuje nejaké pole energie, o ktorom zatiaľ nič nevieme.“

Títo vedci tiež ďalej poukázali na skutočnosť, že DNA fyzicky ovplyvnila pohyb fotónov, ako aj na fakt, že výsledky predošlých dvoch výskumov plne podporujú správnosť ich zistení.

Záver

Keď si dáme dokopy všetky zistenia a výsledky týchto troch experimentov, nemáme veľa iných možností než skonštatovať, že vzájomné pôsobenie človeka a jeho DNA prebieha mimo čas a priestor.

Alebo povedané inak, ľudia si sami vytvárajú svoju skutočnosť tým, že si sami vyberajú, aké pocity a emócie chcú vo svojom živote zažívať.


ZDROJ: https://silavedomia.sk/potvrdene-vedeckym-vyskumom-nase-emocie-maju-silu-menit-hmotny-svet/?fbclid=IwAR2EA87uRbDJzeBAxPqANFHs5KjorUi24t9CTigZc7I9FqHVS5rOg0eQzQI

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.