Potrebujeme zásady spoločenského správania?

Views: 10

Rôzne formy zdvorilosti existovali už v primitívnej spoločnosti, kde slúžili najmä ako signál priateľských alebo nepriateľských úmyslov. Samotné nepoužívanie týchto znakov sa už chápalo ako nepriateľský, až provokačný zámer.

V stredoveku sa uplatňovali nesmierne zložité formy spoločenského styku. Prísne pravidlá platili nielen v správaní, ale aj v obliekaní, ktorým sa od seba odlišovali príslušníci určitých sociálnych skupín. Pravidlá určovali vzťahy medzi ľuďmi, ovplyvňovali formovanie rodín a ich členov. Na počudovanie tie najprísnejšie a najkomplikovanejšie pravidlá vládli na dvoroch panovníkov a medzi šľachtou. Od najútlejšieho detstva súčasťou prípravy na život šľachtických detí bolo vyučovanie etikety – správania sa v spoločnosti.


Niektoré funkcie osobnej služby panovníkovi vykonávali len šľachtici, ktorí museli do najmenších detailov ovládať dvornú etiketu. Dôležité bolo každé gesto, výraz, pohľad, kývnutie hlavou, postoj, oblečenie… všetko bolo vyjadrené tak, aby to niekoho potešilo, alebo urazilo. Táto symbolika vyjadrovala skutočné vzťahy medzi účastníkmi.

Ako sa naďalej menili spoločenské pomery a feudalizmus bol vytláčaný nástupom kapitalistických spoločenských inštitúcií, menili sa aj formy spoločenského kontaktu. Mnohé staré zvyky zanikli, niektoré sa zachovali, no dostali novú funkciu a samozrejme, že sa objavili aj nové. Veľmi jasne sa rozlišovalo rozdelenie spoločnosti na šľachticov, zemanov, širokú vrstvu mešťanov, ktorí sa líšili len v jednom – majetkoch. A boli tu ešte sedliaci. Na prvý pohľad menej majetnejší, no opak bol pravdou. Boli nezávislí, slobodní a sebestační.

V tomto období došlo k revolučnému alebo evolučnému odstráneniu existujúcich nerovností, daných narodením a pôvodom, no zároveň začala vznikať nová nerovnosť, daná schopnosťami a majetkami. To viedlo k výrazným zmenám v spoločenskom kódexe. Vznikali nové pravidlá, ktorých porušenie bolo väčšinou sankcionované vylúčením človeka z triedy, do ktorej patril.

Ďalší vývoj, najmä v 20. storočí, viedol k deleniu spoločnosti na rôzne vrstvy a prelínanie týchto vrstiev. Táto nezaradenosť a miešanie obyvateľstva viedlo k tomu, že ľudia sa necítili byť zúčastnení na rozhodnutiach úzkych skupín, ktoré neorganizovanú spoločnosť mohli a aj začali ovládať. Toto viedlo a dopomohlo k dvom svetovým vojnám.

Spoločenské správanie uplatňujeme denne a ako ukazujú dejiny, jeho rešpektovanie je nevyhnutné pri vzájomnom porozumení a vytváraní pozitívnych medziľudských vzťahov. Prijímame ho a dodržiavame napriek tomu, že si to nevyžaduje nijaký zákon. Je výsledkom vzájomného dohovoru medzi všetkými, že budú medzi sebou čo najlepšie vychádzať.

Ak by sme toto prestali rešpektovať, skončí akákoľvek slušnosť v spoločnosti. Ak zanikne slušnosť, žiadny zákon, polícia, ani súdy nenapravia chyby, ktoré spoločnosť napácha zanedbávaním základných pravidiel spoločenského správania. Kde nie sú rešpektované zásady slušnosti a spoločenského správania, nastupuje hrubosť, uniformy a tvrdý vojenský režim.

Je čas všetko zmeniť a začať sami seba a naše deti učiť základným zásadám slušného spoločenského správania, aby sme neskôr, ak sa nám to podarí, doviedli správanie do krásy a detailov úctivých úkonov a gest, ktoré napĺňajú zúčastnených tými najkrajšími pocitmi.


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.