Vnútorný Svet Človeka

Myseľ je priestranstvo myšlienok, prianí, citov a spracovávaných informácií. Tu spracované informácie sa ukladajú do podvedomia a vedomia, kde má Myseľ prístup. V prípade potreby si Myseľ dokáže vytiahnuť požadované informácie, aby nimi dokázala prijať, alebo odmietnuť prichádzajúce nové informácie. Tento mechanizmu Mysle sa volá Rozlišovanie. Rozlišovaciu schopnosť nemá každý rovnakú. Tá je závislá od toho, aké máme skúsenosti a čomu veríme.

Na pochopenie tohto mechanizmu v priestranstve Mysle nám Védy ponúkajú trochu viac informácií. Podľa Véd máme štyri vnútorné zmysly:
Myseľ
– RAzum
– Vedomie
– Ego


Rozlišovaciu schopnosť má v tom prípade na starosti RAzum. Ten spracováva, koordinuje a filtruje, čo znamená, že dokáže rozlíšiť pravdu od klamstva, dobro od zla a pod. K rozumnému zmýšľaniu nám prospieva všetko, čo sme doteraz zažili, čo sme sa naučili a čo sme si osvojili. Preto je výraznejšie lepšie na tom ten, kto všetko prakticky zažíva. Praktik má osobnú skúsenosť a jeho RAzum je plný živých skúseností. Teoretik má plno vedomostí, no jeho RAzum nemá dostatok materiálu (skúseností) na to, aby sa správne rozhodoval.

Ak vezmeme do úvahy že každé slovo vyjadruje svoju Podstatu, tak pochopením podstaty slova RAzUm je nám jasnejšia jedna vec.
RA je energia RA, božská energia, ak chcete – božská častica – Svetlo.
Um je (citujem wikipédiu) „schopnosť, alebo súbor schopností tvoriť, alebo pretvárať rôzne významové útvary a manipulovať, či operovať nimi“.
Podľa toho, koľko RA je v našom Ume, máme aj kvalitu schopnosti rozlišovať pravdu od klamstva, dobro od zla, či skutočnosť od falošnej situácie. Preto je potrebné sa zameriavať na čistotu Mysle, trénovať svoju Myseľ v náklonnosti k čistým vedomostiam, k čistému duchovnému Znaniu, k čistej Láske a k vnútornej čistej túžbe konať Dobro. Vtedy je náš RAzum v dobrej kondícii a čistom režime.

Treba si uvedomiť, že stav Mysle vytvára RAzum. A ak v Mysli dochádza k zlyhaniu, čo sa tiež stáva, nie je namieste z toho obviňovať iných. Je to signál k tomu, že treba začať s duchovnou prácou na úrovni Mysle a Razuma.

Vedomie je základ nášho Znania. Naše Vedomie je formované životnými skúsenosťami. Iba teoretickým štúdiom nedosiahneme to, po čom túžime. Potrebujeme všetko vnášať do života a mať osobné živé skúsenosti. Len osobné prežitky, ako je výchova, prostredie v ktorom žijeme, vzťahy v rodine a s ľuďmi v našom okolí a naše skúsenosti s rozhodnutiami ktoré sme urobili, utvárajú spôsob, akým veci vnímame, posudzujeme, hodnotíme a rozlišujeme.

No a ešte tu máme Ego, ktoré do značnej miery ovplyvňuje to, ako sa rozhodujeme a akú kvalitu rozlišovacej schopnosti máme. Ego, ako psychická funkcia, ktorá sa snaží udržať nás v presvedčení, že sme samostatné individuality nezávislé od ostatných ľudí – je porucha.
Funkciou Ega v jeho Podstate je udržať človeka v dobrej kondícii jak telesnej, tak intelektuálnej, túžiaceho po Poznaní a zjednocovaní sa do jedného, nikým neohrozovaného Celku. Len v silnom zväzku Ego naplnilo svoju pôvodnú funkciu – Ochrániť jedinca.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.