Historik prišiel s kontroverzným výkladom dejín: Oficiálnu verziu potopil – KTO SÚ SLOVANIA ?!

Views: 0

Príchod Slovanov tak, ako nám to prezentujú učebnice, sa nikdy neudial!

Napísal knihu, ktorá je v rozpore s oficiálnym výkladom dejín a mnohým historikom sa pri jej čítaní dvíha tlak. Oskár Cvengrosch v Tajných dejinách Slovenska, Slovenov a Sloveniek vychádza z najnovších genetických výskumov, ktoré by mohli absolútne prepísať naše dejiny. Bájna pravlasť Slovanov podľa jeho mienky neexistuje. Naši predkovia boli v Európe oveľa skôr a ich starobylý pôvod je opradený viacerými tajomstvami.


Vo svojej knihe tvrdíte, že Slovania nie sú geneticky homogénni. Z čoho je teda podľa vás odvodená myšlienka o ich jednotnosti či podobnosti?

Myslím si, že samotný pojem „slovanstvo“ a „slovanský“ je dnes vnímaný nie najšťastnejšie. „Slovania“ sú dávaní dokopy na základe jazykovej výbavy, avšak geneticky nie sú vôbec kompaktní. Pomenovanie Slovania bol odvodený od stredoeurópskeho obyvateľstva, ktoré si hovorilo Slávi, Slévi, Suebi, či Slovene. Na druhej strane samotný pojem „sláv“ má hlboké korene prameniace v mytologicko-náboženskej sfére všetkých dnešných „Slovanov“, nielen tých stredoeurópskych. Stredoeurópania si tento pojem iba vybrali ako svoje meno. Mnohé naznačuje, že to, čomu sa dnes hovorí „Slovania“, je v skutočnosti pozostatok starovekej civilizácie, ktorej súčasťou bolo viacero etník a kde prevažoval jeden spoločný jazyk dominujúceho etnika (haploskupina R1a). Táto civilizácia sa rozprestierala na obrovských priestoroch Eurázie, pravdepodobne nemala centrálnu vládu, nejestvovalo centrálne riadené náboženstvo a na jej základoch vznikli staroveké civilizácie v Číne, Indii, na Blízkom východe a v Egypte. Pre túto civilizáciu by bolo výstižnejšie pomenovanie dŕžava, ktorá bola ešte donedávna známa pod menom Tartaria. Zhruba v 18. storočí sa história dostala do područia politických manipulátorov a Tartaria bola systematicky vymazaná z učebníc histórie.

Mnohí Slováci majú, možno aj vďaka nejasnostiam okolo vlastnej histórie a národnej identity, k Slovanstvu fanatické stanovisko. Ako vnímate dôležitosť národného cítenia a stotožnenia sa so slovanským pôvodom?

Ja osobne nevnímam, že by mnohí Slováci mali nejaké fanatické stanovisko. Ak aj u niektorých jedincov nejaké prvky fanatizmu v tomto smere v našej krajine jestvujú, ide len o štatisticky zanedbateľnú a prirodzenú reakciu na fanatizmus v okolitých krajinách. Národné cítenie vnímam ako prirodzenú potrebu udržiavať tradície vlastného rodu. Tradície spoločenské, právne, duchovné, ako aj uchovávanie vlastného jazyka. Národ je len nadstavbou rodu a aj keď sme geneticky premiešaní, všetci podvedome cítime príslušnosť k duchovným hodnotám a tradíciám slovanstva ako civilizácie. 

Kde bola podľa vás skutočná pravlasť Slovanov? Bola medzi Dneprom a Vislou?

Medzi slovanskými národmi z hľadiska genetiky dominuje haploskupina R1a, ktorú z tohto uhla pohľadu môžeme vnímať ako haploskupinu „slovanskú“. V západnej Európe dominuje haploskupina R1b, pričom prechodová hranica medzi týmito oboma dominujúcimi génmi pozvoľne prechádza od Škandinávie cez Nemecko po severné Taliansko. Haploskupina R1a sa objavuje zhruba pred 20-tisíc rokmi v priestoroch Strednej Ázie. Odtiaľ sa naši predkovia presunuli cez dnešný Irán do Anatólie a približne pred 12-tisíc rokmi osídlili Balkán, odkiaľ sa rozšírili do celej Európy. Spolu s haploskupinou I spoločne obývali Európu.

Rozšírenie Y-DNA „slovanskej“ haploskupiny R1a v Eurázii. Čísla vyjadrujú percentuálny podiel výskytu R1a v miestnej populácii.

Zdroj: Eupedia

Rozšírenie Y-DNA haploskupiny R1b v Európe. Čísla vyjadrujú percentuálny podiel výskytu R1b v miestnej populácii.

Zdroj: Eupedia


Na základe čoho teda historici začali uvažovať o príchode Slovanov z pravlasti?

Príchod Slovanov tak, ako nám to prezentujú učebnice, sa nikdy neudial. Naši predkovia – prvá vlna, obývali Európu už pred 12-tisíc rokmi. Hľadanie pravlasti z tohto uhla pohľadu nemá zmysel. Avšak mal zmysel pre tvorcov súčasných oficiálnych dejín, pretože obrovské množstvo „slovanského“ obyvateľstva v Európe bolo potrebné niekam umiestniť. Práve v 18. a 19. storočí vznikali nové historické tézy, ktorých cieľom bolo vyzdvihnúť historickú dôležitosť novovznikajúcich národov. To sa mohlo udiať len na úkor pôvodného obyvateľstva a tak skýto-sarmatský pôvod „Slovanov“, ktorý sa v nemalej miere vyskytoval v kronikách už od 8. storočia, bol nahradený fantazijnou ideou o pravlasti medzi Dneprom a Vislou.

Spomínate vysoký výskyt haploskupiny R1a v Indii, ktorý je vidieť i na mapke. Má to nejakú spojitosť s vedeckým termínom indodeurópsky, ktorý je často skloňovaný v súvislosti s dejinami Európanov?

Koncom 18. a začiatkom 19. storočia si západní učenci všimli spojitosť medzi indickým sanskritom a európskymi jazykmi, čo viedlo k založeniu porovnávacej (komparatívnej) lingvistiky, v ktorej boli ako základ použité sanskrit, perzština, gréčtina, latinčina a nemčina, a následne na základe príbuznosti týchto jazykov bol zavedený pojem „indo-germánsky“. Na počudovanie nebol v tomto zahrnutý žiaden zo „slovanských“ jazykov. Plošne bolo ignorované „slovanské“ postavenie medzi indoeurópskymi jazykmi, pričom paradoxne práve „slovanské“ jazyky svojou konštrukciou, ale i geopolitickým umiestnením, nie sú akousi okrajovou jazykovou skupinou, ale doslova tvoria základný kmeň jazykového stromu, z ktorého ďalšie vetvy jazykov dostali ich („slovanský“) materiál a výživu.
Termín „indo-germánsky“ bol neskôr nahradený politicky korektnejším názvom „indoeurópsky“ a v tom čase sa predstava o indoeurópskom pôvode Európanov zdala byť z vedeckého hľadiska uzavretá. Rozvoj vedy v oblasti genetiky však priniesol doslova šokujúce odhalenie. Obyvatelia západnej Európy v prevažnej miere disponujú haploskupinou R1b, ktorá sa v Indii takmer nevyskytuje. Naopak „slovanská“ haploskupina R1a má v Indii mimoriadne vysoký výskyt. Miestami viac ako 60 percent, obdobne, ako je tomu medzi slovanskými krajinami v Európe. India ako aj Irán boli asi pred 4 000 rokmi osídlené z ruských rovín historickými Árijami, nositeľmi „slovanskej“ haploskupiny R1a. V súčasnosti žije v Indii nie menej ako 100 miliónov mužov, potomkov Árijov z ruskej roviny, ktorých predkovia vzišli z Balkánu. Do 72 % príslušníkov vyšších kást v Indii prináleží k haploskupine R1a. Z tohto uhla pohľadu už asi neprekvapí príbuzné pomenovanie jedného zo slovanských kmeňov menom Venetti, Vinidi, ktorých Tacitus mimochodom opisuje ako Germánov, s termínom India (Indi – Vindi).

Vo svojej knihe zastávate názor, že pôvodnými jazykmi Európanov boli „slovanské“ nárečia. Máte na to nejaký dôkaz?

Takzvaná indoeurópska príslušnosť obyvateľov západnej Európy je vďaka genetike jednoznačne popretá. Spoločné gény Slovanov a Indov vytvárajú logické predpoklady na hľadanie podobností medzi našimi jazykmi, avšak genetická nekompatibilita Indov a obyvateľov západnej časti Európy prináša otázku: Odkiaľ sa vzala deklarovaná príbuznosť takej latinčiny a nemčiny so sanskritom? Na to jestvuje len jediná odpoveď: Boli to slovanské nárečia, ktoré boli pôvodnými jazykmi Európanov, na základe ktorých vznikli neskoršia latinčina i nemčina. Učenci 19. a 20. storočia očividne pochybili, zjavne sa preukázal ich politický motív „vedeckého“ bádania, pričom ten istý motív možno sledovať i v stanovení pravlasti Slovanov. Podľa správnosti by termín „indoeurópsky“ mal byť nahradený výstižnejším názvom, ako napríklad „slovansko-indický“, alebo len prosto „vinidský“.

Naznačili ste, že Germáni boli Slovania. Ako to máme chápať, keď napríklad dnešní Nemci, resp. Germáni, slovanským jazykom nerozprávajú?

Tento fakt je potrebné vnímať v niekoľkých úrovniach. V prvom rade je nemčina jazykom, ako hovoria vedci, „indoeurópskym“, ktorého základ tvoria práve jazyky „slovanské“. Príbuznosť určitých základných slov je nepopierateľná. V druhom rade je potrebné pozrieť sa na históriu nemeckého jazyka, ktorý bol v podstate plošne politicky presadzovaný len v posledných storočiach. Do zjednotenia Nemecka bolo toto územie rozdrobené na množstvo malých štátikov s vlastnými dialektmi. No a po tretie, územie dnešného Nemecka tvorilo hraničnú líniu medzi slobodnými spoločenstvami na východe a Rímskym impériom na západe. Tu bola umiestnená vysoká koncentrácia bojových etník, z rôznych kútov Eurázie, avšak prevažne „slovanského“ pôvodu. Aj preto starovekí arabskí historici opisujú Nemcov ako najudatnejších Slovanov.

Postup migrácie haploskupiny R1a pred 20 až 6-tisíc rokmi p. n. lZdroj: https://www.topky.sk/cl/10/1470467/Historik-prisiel-s-kontroverznym-vykladom-dejin–Oficialnu-verziu-potopil–kto-su-Slovania–

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.