Česť a dobré meno rytiera

Ten, kto má viac šťastia
a príležitostí konať dobré skutky
a aj si dobre plní svoje rytierske povinnosti
v porovnaní s ostatnými,
zaslúži si a je hoden úcty,
ktorú by mu ostatní mali prejavovať.


*

Rytier sa má v konverzácii
a v činoch správať tak čestne,
ako je to len možné a vhodné,
aby si slovom, aj skutkom zachoval
a prehlboval svoju česť a postavenie.


*

Ľudia s potešením počúvajú rozpravy
o dobrých skutkoch, veľkých činoch
a obdivuhodných čestných záležitostiach rytierov,
ktorí sa cez tieto snaženia snažili dosiahnuť,
dosiahli a zdokonalili svoje rytierske vlastnosti.
Títo muži neraz vynaložili veľké úsilie,
prešli veľkým trápením
a znášali rôzne nebezpečenstvá a straty,
aby si zachovali česť.


*

Keď už Boh doprial mužovi
Múdrosť a dobrý úsudok,
mal by taký muž dbať o to,
aby nestratil Božiu priazeň
v nekalých a zlých skutkoch.
Tým samozrejme ohrozuje
svoju vlastnú česť a dobré meno,
no rovnako musí rytier myslieť
na česť a dobré meno svojho Rádu,
pretože patrí do Celku, ktorého súčasťou

je česť a dobré meno viacerých mužov.

*

Každý, kto chce dosiahnuť a udržať si svoju česť,
dbá na svoje telesné, aj duševné zdravie,
aby žil dostatočne kvalitne a dostatočne dlho,
aby mal dostatok času na jej dosiahnutie
prostredníctvom dobrých, veľkých a vznešených skutkov,
ktoré sú dôkazom správneho rytierstva.
Každý, kto to naozaj robí a koná Dobro,
zaslúži si úctu a chválu svojich druhov,
svojej rodiny a celej spoločnosti.


*

Konaním dobrých a veľkých skutkov
nemôže žiadny muž nič stratiť.
Samotná túžba
po vytvorení veľkých a vznešených hodnôt
je už cestou k osobnej cti,
ktorá sa rodí v činnosti Dobra.
Vykonanie Dobra prináša Radosť a potešenie
pre každého, kto pri tom je, aj kto o tom vie.
Tak rastie Česť rytiera.


*

Je krásne konať Dobro.
Tí, čo ho konajú a žijú v činnosti dobrých skutkov,
právom sa cítia povznesene a šťastne.
Čím viac Dobra činia,
tým menej sa cítia byť úspešnými,
lebo ten zdanlivý úspech je prevýšený
Radosťou a túžbou konať ešte viac Dobra.
Z konania týchto skutkov plynie veľké Dobro,
ktoré zasahuje mnohých ľudí.
Rytier, aj akýkoľvek človek konajúci Dobro,
nevie byť na seba pyšný, lebo sa mu stále zdá,
že je ešte tak veľa, čo chce vykonať.
Harmónia takých ľudí sa šíri
široko ďaleko v podobe zvestí,
ktoré právom vyvolávajú úctu a uznanie.


*

Rytier sa nikdy nespolieha
na šťastie a a pomoc iných ľudí.
Koná s rozumom
a svoje činy si vždy náležite premyslí,
čo je zárukou dlhodobého prospechu.Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.