Muž, ktorý zastavil Slnko a rozhýbal Zem. Mikuláš Koperník.

Views: 3

 1. máj 1543 bol posledným dňom v živote Mikuláša Kopernika, poľského matematika a astronóma, ktorý sa heliocentrickou teóriou odvážil protirečiť súdobým vedcom i cirkvi.

Pochádzal z kupeckej rodiny v meste Toruň, kde sa narodil 19. februára 1473. Keďže v meste bola v tom čase nemecká väčšina, predpokladá sa, že rodové korene prinajmenšom po matke mal nemecké. Po otcovej smrti sa 10-ročného chlapca ujal matkin brat Lukas Watzenrode, od roku 1489 warminský biskup. Vďaka nemu sa dostal na štúdiá matematiky a astronómie na univerzite v Krakove, práva v Bologni a Ferrare a medicíny v Padove.

Po návrate sa stal osobným lekárom warminského biskupa vo Fromborku, kde sa zapojil do reformy kalendára a svoje návrhy poslal do Vatikánu.


V roku 1514 si za 175 hrivien striebra kúpil jednu z bášt mestského opevnenia, v ktorej si zriadil observatórium a študoval staré spisy. Zaujali ho myšlienky antického filozofa Aristarcha zo Samu, ktorý žil v 3. stor. pred n. l. Ten sa pokúsil vypočítať vzdialenosť Zeme od Mesiaca i Slnka a tvrdil, že Zem a ďalšie planéty obiehajú okolo Slnka. Vyhlásili za bezbožníka, keďže táto jeho teória protirečila Aristotelovmu učeniu. Kopernik na základe vlastných pozorovaní dal Aristarchovi za pravdu a začal písať knihu „De Revolutionibus Orbium Coelestium“.

V roku 1533 sa Kopernikove názory dostali do uší pápeža Klemensa VII. Pre Kopernika nastali ťažké časy. Biskup ho obvinil s konkubinátu, nariadil mu prepustiť gazdinú, ktorú označil za jeho milenku, vyhnal ju z mesta a pripravoval kanonický proces. „Ten hlupák chce prevrátiť celé umenie astronómie!“ vyjadril sa v roku 1539 nelichotivo na adresu Kopernika Martin Luther. „Ale ako uvádza Písmo sväté, Jozue kázal zastaviť sa Slnku, nie Zemi!“ Našťastie, Kopernik si rýchlo získal aj priaznivcov. Norimberský teológ Andreas Osiander mu poradil, aby v úvode knihy zdôraznil, že ide o hypotézu. Najoddanejší Kopernikov žiak Georg Joachim von Lauchen, nazývaný Rheticus, vzal Kopernikov rukopis do Norimbergu, kde ho vydal pod názvom „De Revolutionibus orbium coelesticum libri VI.“

Základné dielo takticky venoval pápežovi. De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI (Šesť kníh o obehoch nebeských svetov). Komentárik formuluje v ňom základné tézy heliocentrickej sústavy. Axiómy Mikuláša Kopernika. Kopernik si bol vedomý revolučného obsahu heliocentrizmu a nerobil si ilúzie, ako bude prijatý. Základné dielo preto takticky venoval pápežovi. Táto okolnosť však spôsobila, že dielo nemohlo byť vytlačené v protestantskom Vitenbergu, ale v liberálnejšom Norimbergu. Luteráni sa k nemu stavali od začiatku veľmi príkro, zatiaľ čo pápežský dvor ho najprv prijal nevšímavo. Tomu pomohla skutočnosť, že Kopernikovi žiaci Rhaeticus a obzvlášť Osiander mu poslali podhodený predslov vykladajúci celé dielo ako hypotézu. Osiander pozmenil aj názov na De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI (Šesť kníh o obehoch nebeských svetov). Kopernik, ktorý dostal dielo do tuky až na smrteľnej posteli, nemohol už nič zmeniť ani na názve, ani protestovať proti predslovu, ktorý sa v autentickej podobe objavil až v roku Spisy Mikuláša Kopernika Komentárik formuluje v ňom základné tézy heliocentrickej sústavy De revolutionibus orbium coelestium libri VI (Šesť kníh o otáčaní sa nebeských kruhov) učenie o otáčaní Zeme vyvrátilo základné cirkevné dogmy a podrývalo autoritu cirkevných kruhov. Zem sa z nehybného stredu vesmíru zmenila na nebeské teleso, ktoré sa otáča s ostatnými planétami okolo Slnka. Túto knihu dala cirkev na index. Index bol zrušený až roku Prvá kniha je venovaná všeobecnému výkladu novej teórie s odvolaním sa na dôkazy viac filozofické ako matematické. Je rozdelená na 14 kapitol. Druhá kniha je venovaná výkladu sférickej astronómie. Tretia kniha je venovaná ročnému pohybu Zeme okolo Slnka. V štvrtej knihe Kopernik rozoberá teóriu pohybu Mesiaca. V piatej knihe sa rozoberajú zmeny v polohe planét v ekliptickej dĺžke. V šiestej knihe sa rozoberajú zmeny v polohe planét v ekliptickej šírke. Axiómy Mikuláša Kopernika.

Cirkev jeho teóriu spočiatku nebrala vážne. Až v roku 1616 sa Kopernikovo dielo dostalo na Index zakázaných kníh katolíckej cirkvi. Stalo sa tak potom, čo kardinál Bellarmine, žalobca Galileiho, vyhlásil, že „Zem je veľmi ďaleko od neba a sedí nehybne v strede sveta“. V roku 1822 rozhodla príslušná komisia, že „tlačiť a vydávať knihy pojednávajúce o pohybe Zeme a pokoji Slnka podľa všeobecného názoru novších hvezdárov v Ríme je dovolené“. Napriek tomu Kopernikovo dielo bolo na Indexe až do roku 1834.

Mikuláš Kopernik zomrel vo Fromberku 24. mája 1543. Traduje sa, že prvý výtlačok svojej revolučnej knihy dostal len niekoľko hodín pred smrťou. O tom, kde boli uložené jeho telesné pozostatky, sa viedli a vedú spory. Zrejme vo fromborskej katedrále pri oltári, kde 3. novembra 2005 objavili archeológovia lebku, ktorá by mohla patriť Mikulášovi Kopernikovi. O tri roky neskôr švédski vedci porovnali DNA vlasov, ktoré našli v jeho knihe, a DNA jeho zubu a dosvedčili, že ide skutočne o slávneho astronóma.


ZDROJ: https://sliacky.blog.pravda.sk/2018/05/24/muz-ktory-zastavil-slnko-a-rozhybal-zem/?fbclid=IwAR1SipKqhBWLGTK0AopCR4gL72kRdXZx0yFbJ9EDXwNio2zuCV5TQITnKE8#google_vignette

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.